اخبار > ششمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربرد‌های آن بصورت مجازی  چاپ        ارسال به دوست

به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد:

ششمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربرد‌های آن بصورت مجازی

 

 

 

 

 

به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد:

ششمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربرد‌های آن بصورت مجازی

         به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، ششمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربرد‌های آن در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 21 و 22 مرداد ماه 1399 بصورت مجازی در دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد.

       براساس این گزارش، دکتر اکبر اصغرزاده دبیر ششمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن با اعلام این خبر گفت: ابتدا قرار بود این سمینار به‌صورت حضوری  در 27 و 28 فروردین ماه 1399 برگزار شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا و نیز مشخص نبودن وضعیت آینده این بیماری، کمیته برگزاری این سمینار، تصمیم به برگزاری مجازی آن گرفت.

       وی افزود: اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارایه آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘژوﻫﺸﯽ، ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد در ﺣﻮزه‌ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

       یادآور می‌شود ، در اﯾﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر، اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي از داﻧﺸﮕﺎ‌‌‌ه‌‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه‌های گروهی


١٣:٠٧ - چهارشنبه ١ مرداد ١٣٩٩    /    شماره : ٢٦١٦١    /    تعداد نمایش : ١٣٦٢